top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjää ja rekisteriä koskevat tiedot


Tämä on Linkoneva Legal Oy:n (Y: 3107872-4) (”LL”) pitämää asiakas-, markkinointi- ja toimittajarekisteriä koskeva tietosuojaseloste. LL:n yhteystiedot ovat:

 • Sähköposti: ilkka@linkonevalegal.com;

 • Verkkosivu: linkonevalegal.com;

 • Puhelin: 040 6684669; ja

 • Osoite 24.2.2020 asti: Reginankuja 4 C 29 Helsinki ja 24.2.2020 jälkeen: Firdonkatu 2, 00520 Helsinki.


Tässä selosteessa kuvataan: i) kuinka LL käsittelee asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, LL:n verkkosivujen kävijöiden sekä toimittajien ja edellä mainittujen palveluksessa olevien henkilöiden (kukin ”Rekisteröity”) henkilötietoja; ii) mitä tietoja LL kerää rekisteriin; iii) mihin tarkoituksiin rekisterin tietoja käytetään; iv) kenelle rekisterin tietoja siirtää tai voidaan luovuttaa; ja v) Rekisteröidyn oikeudet ja LL:n velvollisuudet.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


LL noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa sääntelyä. LL:n tekemän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yksi tai useampi seuraavista:

 • Palveluiden tarjoaminen ja hankkiminen;

 • Sopimusvelvollisuuksien täyttäminen;

 • Asiakassuhteen perustaminen, hallinnointi ja ylläpito (ml. myös perintä- ja riitatilanteet);

 • Lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen;

 • LL:n verkkosivuihin liittyvän käytön analysointi; ja

 • Sähköinen markkinointi ja suoramarkkinointi.


LL käsittelee henkilötietoja seuraavilla perusteilla: i) Rekisteröidyn suostumus; ii) LL:n oikeutettu etu (esimerkiksi markkinointi tai asiakassuhteen perustamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvät asiat); iii) LL:n ja sen asiakkaan tai toimittajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi; ja iv) täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa (esimerkiksi rahanpesusääntelyn noudattaminen).


Käsiteltävät tiedot ja tietojen alkuperä

LL käsittelee seuraavia rekisteriin merkittyjä henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, kuten nimi, syntymäaika ja/tai henkilötunnus sekä passikopio tai muu vastaava jäljennös henkilöllisyyden osoittavasta asiakirjasta (syntymäaikoja, henkilötunnuksia ja jäljennöksiä henkilöllisyyden osoittavista asiakirjoista käsitellään vain lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi);

 • Rekisteröidyn yhteystiedot ja työpaikkaa koskevat tiedot, kuten työnantajan nimi, Rekisteröidyn asema organisaatiossa, työnantajan Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite sekä laskutustiedot; ja

 • Mahdolliset muut Rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. 

 

LL kerää tietoja ensisijaisesti Rekisteröidyiltä itseltään, minkä lisäksi LL voi kerätä tietoja julkisista lähteistä (kuten viranomaisrekisterit, hyvämaineiset tietopalvelut ja sosiaalinen media).

 

Evästeet ja kolmannen tahon verkkosivut

LL:n verkkosivuilla on käytössä evästeitä (eli selaimeesi tallennettavia yksilöllisen tunnisteen sisältäviä teksti- tai kuvatiedostoja), jotka parantavat sivujen käytettävyyttä ja joiden avulla LL seuraa ja analysoi verkkosivujen käyttöä. LL ei kerää evästeiden avulla muuta tietoa (kuten nimiä, osoitteita, tietoa muusta verkkokäyttäytymisestä tai muuta tietoa, jonka avulla voisimme tunnistaa sivuillamme kävijän). Voit poistaa evästeet tietokoneeltasi selaimesi asetuksista.


LL:n verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmannen tahon verkkosivuille. LL ei hyväksy vastuuta kyseisten sivujen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.


Tietojen suojaus, säilyttäminen ja siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

 

Pääsy rekisteriin on rajoitettu henkilöihin, jotka ehdottomasti tarvitsevat pääsyä työtehtäviensä suorittamista varten. Rekisterin sisältämät tiedot on suojattu salasanoin ja tavanmukaisin teknisin suojakeinoin. Rekisterin sisältämää tietoa säilytetään niin kauan, kuin se on tiedon käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista. LL arvioi säännöllisesti ja jatkuvasti Rekisterin sisältämien tietojen säilytystarvetta ja poistaa tarpeettomat tiedot.


LL pyrkii kohtuullisin toimin varmistumaan, ettei rekisteri sisällä rekisterin tarkoitus huomioiden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä tietoja. LL oikaisee tai poistaa vanhentuneet ja virheelliset tiedot viipymättä sellaisia havaittuaan.


LL käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia (kuten tilitoimisto sekä IT-palveluntarjoajat), joilla voi olla pääsy LL:n rekisteröimiin henkilötietoihin, tai jotka käsittelevät henkilötietoja LL:n puolesta. LL solmii tarvittavat tietojenkäsittelyä koskevat sopimukset mainittujen tahojen kanssa, eivätkä kyseiset tahot ole oikeutettuja käsittelemään LL:n rekisteröimiä tietoja omiin tarkoituksiinsa.


Mikäli rekisterin sisältämiä tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, LL huolehtii siitä, että tarvittavista suojatoimista on huolehdittu (esimerkiksi EU-komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden tai ns. Privacy Shield-mekanismin avulla). Lisätietoa asiasta löytyy täältä ja täältä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut tiedot;

 • Vaatia itseäsi koskevan vsirheellisen tiedon oikaisua tai poistamista;

 • Peruuttaa suostumus, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn suostumuksen perusteella;

 • Vastustaa itseäsi koskevien tietojen käsittelyä tai vaatia käsittelyn rajoittamista; ja

 • Tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröity voi olla yhteydessä LL:n tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön käyttääkseen edellä mainittuja oikeuksiaan.


Versiot ja muutokset tietosuojaselosteeseen


Tämä versio tietosuojaselosteesta on otettu käyttöön 31.1.2020. LL voi ajoittain päivittää tietosuojaselostetta. Kulloinkin voimassa oleva versio tietosuojaselosteesta on saatavilla LL:n verkkosivuilta osoitteesta linkonevalegal.com.

bottom of page