top of page

PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Linkoneva Legal Oy:n (Y: 3107872-4) (”LL”) tarjoamiin palveluihin. Poikkeuksista näihin ehtoihin on sovittava kirjallisesti. Näissä ehdoissa ilmauksella ”Asiakas” viitataan LL:n palveluita ostavaan tahoon.


Palvelut
LL tarjoaa Suomen lakia koskevia oikeudellisia palveluita. LL:n antamat neuvot ja palveluiden tulokset ovat tarkoitettuja käytettäväksi yksinomaan Asiakkaan omassa toiminnassa siihen käyttötarkoitukseen, jonka Asiakas on ilmoittanut LL:lle palvelua tilatessaan. LL ei vastaa toimeksiantojen (esim. oikeudenkäynti) lopputuloksesta. LL ei tarjoa ulkomaan oikeuteen, verotukseen tai liiketaloudellisiin kysymyksiin liittyvää neuvontaa, eikä vastaa toimeksiantoihin liittyvistä veroseuraamuksista. Mikäli LL poikkeuksellisesti esittää edellä mainittuihin liittyviä neuvoja tai huomioita, on näitä käsiteltävä Asiakkaan huomion suuntaamiseksi tarkoitettuina lausumina, joiden pohjalta Asiakkaan on ryhdyttävä tarvittaviin lisäselvityksiin.


Asiakkaan tulee reklamoida palveluihin liittyvistä virheistä viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa virheellisen palvelun suorittamisesta. Mikäli Asiakas ei esitä LL:lle reklamaatiota edellä mainitussa ajassa, katsotaan palveluiden vastanneen sopimusta. Mikäli LL:n tuottamissa Palveluissa on virhe, on LL:llä aina oikeus korjata suorituksensa. Mikäli LL korjaa suorituksensa kohtuullisessa ajassa, ei Asiakkaalla ole oikeutta muuhun korvaukseen.


LL ei ole velvollinen ottamaan vastaan sille tarjottua toimeksiantoa. LL voi perustellusta syystä koska tahansa keskeyttää palveluiden tarjoamisen.


Palkkiot ja veloitusperusteet
LL veloittaa palvelut kulloinkin voimassa olevan tuntihinnastonsa mukaan ¼ tunnin tarkkuudella (kukin alkava ¼ tunti veloitetaan). Asiakkaan tulee suorittaa palkkiot täysimääräisesti myös silloin, kun tuomistuin on määrännyt kulut toisen osapuolen katettavaksi tai kohtuullistanut laskua. Palvelut veloitetaan kuukausittain jälkikäteen 14 päivän maksuajalla. Viivästyneistä suorituksista peritään korkoa korkolain mukaan. LL laskuttaa erikseen palveluiden tarjoamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut. Merkittävistä kuluista sovitaan etukäteen.


Luottamuksellisuus ja referenssikäyttö
LL käsittelee palveluiden tarjoamisen yhteydessä sille uskottuja liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja (kuten toimeksiannon olemassaolo) luottamuksellisesti. LL voi käyttää palveluiden tarjoamisessa kertynyttä toimialaosaamista ja tietotaitoa omassa toiminnassaan.


Mikäli Asiakas antaa LL:lle referenssioikeuden, saa LL käyttää Asiakkaan nimeä, logoa ja kuvausta tarjotuista palveluista referenssinä LL:n verkkosivuilla ja muussa markkinointimateriaalissa.

 

Vastuunrajoitukset
Mikäli LL aiheuttaa Asiakkaalle vahinkoa, on LL:n kokonaisvastuu rajoitettu kaikissa tapauksissa alempaan seuraavista: i) 10.000 euroa kalenterivuodessa (sisältäen kaikki kyseisen kalenterivuoden vahinkotapahtumat); ja ii) Asiakkaan vahinkotapahtumaan välittömästi liittyvistä palveluista LL:lle suorittama korvaus. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää henkilökohtaiseen korvausvelvollisuuteen perustuvia väitteitä tai vaatimuksia LL:n työntekijöitä tai johtajia kohtaan. LL ei vastaa: i) välillisistä vahingoista; ii) kolmansille tahoille aiheutuneista vahingoista; eikä iii) sellaisista kuluista, menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat epäsuora, odottamaton tai yllättävä seuraus LL:n tai sen palveluksessa olevan henkilön menettelystä tai laiminlyönnistä. Asiakkaan tulee esittää korvausvaatimus LL:lle kolmen (3) kuukauden kuluessa vahinkotapahtumaan välittömästi liittyvien palveluiden tarjoamisesta lukien. Mikäli Asiakas ei esitä kirjallista ja yksilöityä korvausvaatimusta edellä mainitussa ajassa, menettää Asiakas oikeutensa korvaukseen.

 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Asiakkaan ja LL:n väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Asiakkaan ja LL:n väliseen suhteeseen liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti Helsingissä suomeksi. LL on lisäksi oikeutettu velkomaan riidattomia palkkio- ja kulusaataviaan yleisissä tuomioistuimissa.

 

Muutokset ehtoihin
LL:llä on oikeus koska tahansa muuttaa näitä ehtoja. Muutettuja ehtoja sovelletaan palveluihin, jotka LL tarjoaa sen jälkeen, kun LL on ilmoittanut verkkosivuillaan tai muuten kirjallisesti (esim. sähköpostilla tai laskun yhteydessä) Asiakkaalle ehtojen muutoksesta.   

bottom of page