top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjää ja rekisteriä koskevat tiedot

Tämä on Linkoneva Legal Oy:n (y-tunnus: 3107872-4) (”LL”) pitämää asiakas-, markkinointi- ja toimittajarekisteriä koskeva tietosuojaseloste. LL:n yhteystiedot ovat:

 • Yhteyshenkilö: Ilkka Linkoneva

 • Sähköposti: ilkka@linkonevalegal.com;

 • Verkkosivu: linkonevalegal.com;

 • Puhelin: 040 6684669; ja

 • Osoite: Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki.

Tässä selosteessa kuvataan: i) kuinka LL käsittelee asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, asiakkaan vastapuolen tai muun osapuolen, LL:n verkkosivujen kävijöiden sekä toimittajien ja edellä mainittujen palveluksessa olevien henkilöiden (kukin ”Rekisteröity”) henkilötietoja; ii) mitä tietoja LL kerää rekisteriin; iii) mihin tarkoituksiin rekisterin tietoja käytetään; iv) kenelle rekisterin tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa; ja v) Rekisteröidyn oikeudet ja LL:n velvollisuudet.

 

LL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palveluiden tarjoaminen, tuottaminen ja hankkiminen;

 • Sopimusvelvollisuuksien täyttäminen;

 • Asiakassuhteen perustaminen, hallinnointi ja ylläpito (ml. myös perintä- ja riitatilanteet);

 • Lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen;

 • LL:n verkkosivuihin liittyvän käytön analysointi; ja

 • Sähköinen markkinointi ja suoramarkkinointi.

LL käsittelee henkilötietoja seuraavilla perusteilla: i) Rekisteröidyn suostumus; ii) LL:n oikeutettu etu (esimerkiksi markkinointi tai asiakassuhteen perustamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvät asiat); iii) LL:n ja sen asiakkaan tai toimittajan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai toimeksiannon suorittamiseksi; ja iv) täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa (esimerkiksi rahanpesusääntelyn noudattaminen).

Käsiteltävät tiedot ja tietojen alkuperä

LL käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten. Rekisterin pääasialliset tiedot (riippuen onko kyseessä henkilö- vai yritysasiakas) ovat:

 • Rekisteröidyn tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, kuten nimi, syntymäaika ja/tai henkilötunnus sekä passikopio tai muu vastaava jäljennös henkilöllisyyden osoittavasta asiakirjasta (syntymäaikoja, henkilötunnuksia ja jäljennöksiä henkilöllisyyden osoittavista asiakirjoista käsitellään vain lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi);

 • Rekisteröidyn yhteystiedot ja työpaikkaa koskevat tiedot, kuten työnantajan nimi, Rekisteröidyn asema organisaatiossa, työnantajan Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite sekä laskutustiedot;

 • Edellä mainittuja tietoja tarpeellisessa laajuudessa asiakkaan vastapuolesta sekä vastapuolen asiamiehen yhteystiedot;

 • Muut asiakkaan toimittamat tai toimeksiannon hoitamista varten hankittavat tiedot; ja

 • Mahdolliset muut Rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. 

LL kerää tietoja ensisijaisesti asiakkaalta sekä Rekisteröidyiltä itseltään, minkä lisäksi LL voi kerätä tietoja julkisista lähteistä (kuten viranomaisrekisterit ja hyvämaineiset tietopalvelut). Asiakkaan vastapuolen henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta ja tarvittaessa vastapuolelta sekä julkisista lähteistä.

Evästeet ja kolmannen tahon verkkosivut

LL:n verkkosivuilla on käytössä evästeitä (eli selaimeesi tallennettavia yksilöllisen tunnisteen sisältäviä teksti- tai kuvatiedostoja), jotka parantavat sivujen käytettävyyttä ja joiden avulla LL seuraa ja analysoi verkkosivujensa käyttöä. LL ei kerää evästeiden avulla muuta tietoa. LL kerää ainoastaan sivuston perustoiminnallisuudet mahdollistavia välttämättömiä evästeitä, ellet erikseen hyväksy muiden evästeiden keräämistä sivustomme evästeilmoituksen kautta. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista.

 LL:n verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmannen tahon verkkosivuille. LL ei hyväksy vastuuta kyseisten sivujen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

 

Tietojen suojaus, säilyttäminen ja siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin on ainoastaan henkilöillä, jotka tarvitsevat pääsyä työtehtäviensä suorittamista varten. Rekisterin sisältämät tiedot on suojattu salasanoin ja tavanmukaisin teknisin suojakeinoin. Rekisterin sisältämää tietoa säilytetään niin kauan, kuin se on tiedon käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät. LL arvioi säännöllisesti ja jatkuvasti rekisterin sisältämien tietojen säilytystarvetta ja poistaa tarpeettomat tiedot.

LL pyrkii kohtuullisin toimin varmistumaan, ettei rekisteri sisällä rekisterin tarkoitus huomioiden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä tietoja. LL oikaisee tai poistaa vanhentuneet ja virheelliset tiedot viipymättä sellaisia havaittuaan.

LL käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia (kuten tilitoimisto sekä IT-palveluntarjoajat), joilla voi olla pääsy LL:n rekisteröimiin henkilötietoihin, tai jotka käsittelevät henkilötietoja LL:n puolesta. LL solmii tarvittavat tietojenkäsittelyä koskevat sopimukset mainittujen tahojen kanssa, eivätkä kyseiset tahot ole oikeutettuja käsittelemään LL:n rekisteröimiä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

 Mikäli rekisterin sisältämiä tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, LL huolehtii siitä, että tarvittavat henkilötietojen siirtoperusteet ja riittävä henkilötietojen suojan taso täyttyvät (esimerkiksi EU-komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden avulla). Lisätietoa asiasta löytyy täältä ja täältä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut tiedot;

 • Vaatia itseäsi koskevan virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista;

 • Tietyin laissa säädetyin edellytyksin, siirtää itseäsi koskevat tiedot toiselle rekisterinpitäjälle;

 • Peruuttaa suostumus, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn suostumuksen perusteella;

 • Vastustaa itseäsi koskevien tietojen käsittelyä tai vaatia käsittelyn rajoittamista; ja

 • Tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle.

Lakisääteiset perusteet voivat rajoittaa Rekisteröidyn yllä mainittuja oikeuksia.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa sinun tulee olla yhteydessä LL:n tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön. LL:n yhteystiedot on esitetty tämän tietosuojaselosteen alussa.

 

Versiot ja muutokset tietosuojaselosteeseen

 

Tämä versio tietosuojaselosteesta on otettu käyttöön 9.1.2023. LL voi ajoittain päivittää tietosuojaselostetta. Kulloinkin voimassa oleva versio tietosuojaselosteesta on saatavilla LL:n verkkosivuilta osoitteesta linkonevalegal.com.

bottom of page